تجارت چیزی جز برقرار کردن ارتباط موفق با شریک تجاری نمی باشد. به نقل از هنری فورد،" دور هم جمع شدن "نقطۀ شروع"، دور هم ماندن "پیشرفت" و با هم کار کردن "موفقیت" است."
تنها ویژگی که یک بازرگان برجسته بایستی از آن برخوردار باشد تا بتواند به شرایط برد-برد نزدیک شود در واقع مهارت های ارتباطی او و اعضای تیمش در عرصه های بین المللی است. در این راستا با برگزاری دوره های زیر، شرکت پادرا همواره می کوشد تا موانع ارتباطات زبانی موجود در زمینه بازرگانی را برطرف نماید:
✓ مکاتبات تجاری
✓ مذاکرات تجاری پیشرفته
✓ فهم، تعبیر و تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی
✓ مکالمات تجاری
✓ حمل و نقل ، بیمه و امور بانکی بین الملل
✓ روزنامه واخبار
✓ بحث آزاد
✓ گرامر در زبان تجارت