زمان ، مردم و نیازها همگی تغییر میکنند و خاطرات محو می شوند. بنابراین هنگام انجام یک تجارت ،حیاتی و منطقی به نظر می رسد که شرایط آن تجارت به صورت کتبی ثبت و یادآوری شوند. قراردادی که به طور مناسب و صحیح تهیه و تنظیم شده باشد باعث فهم بهتر طرفین قرارداد از حقوق و تعهداتشان می گردد و به طور شفاف بیان می کند که چه کسی چه منافعی را در مقابل چه هزینه هایی دریافت می کند و در کل مکانیزم خاتمه قرارداد و شرایط آنرا تعیین مینماید. شرکت پادرا با بهره گیری از مدیران حرفه ای و دارای صلاحیت خود در امور قراردادهای بین الملل (CPCMs) ، از جمله مدیر عامل شرکت، قادر به ارائه یک نقشه راه برای مشتریان خود در هریک از مراحل تجارت آنها میباشد به گونه ای که مشتریان را قادر میسازد هریک از بخش های قرارداد خود را مطابق با شاخص های بین المللی و قابل دفاع در دادگاههای بین المللی طراحی نمایند.
وجه تمایز شرکت پادرا در این زمینه دارا بودن تیم متخصص با قابلیت در حوزه های زیر می باشد که هریک به نوبۀخود مشتریان را قادر می سازد تا در حل فهم مشکلات حقوقی وکیل خود باشند :
✓ کاربرد تخصصی واژگان در قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی
✓ روش های جایگزین حل اختلاف (ADR)
✓ Common law و Civil law
✓ ساختار قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی
✓ زبان اجرایی و زبان عرف در قراردادهای بین المللی
✓ انواع ضمانت نامه ها
✓ عواقب حقوقی
✓ انواع خسارت های حقوقی و آراء صادر شده در محاکم قضایی
✓ اصول جمله بندی ونوشتاری قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی