پرواضح است که یک بازار جهانی و پرهیاهو در دنیای اطراف ما وجود دارد که در صورت شناخت و دسترسی به موقع به آن می توان موفقیت در معاملات را تضمین کرد. یکی از روش های کاربردی برای نیل به این هدف و کشف اینکه چه بازارهایی برای کسب و کار شما سودآور می باشند و یا اینکه چطور محصول خود را به مشتریان آتی بفروشید شرکت در مناقصات بین المللی می باشد. شرکت پادرا شایستگی خود در زمینه دانش حقوق بین الملل را با شایستگی اجرایی شرکت های مهندسی و یا تولیدی در هم می آمیزد تا نتایج رضایت بخشی در این زمینه فراهم آورد.
علاوه بر این، شرکت پادرا می کوشد تا مشتریان خود را در رسیدگی به موارد زیر یاری رساند:
✓ RFI , EOI , RFP , RFO , RFT / RFQ
✓ Tender Security
✓ Manufacturer’s Authorization
✓ G.C.C & S.C.C
✓ Performance Security
✓ Bank Guarantee
✓ و دیگر اسناد و موارد مربوطه