نام و نام خانوادگی : علی پورسعیدی
تلفن همراه : 09131120008
سوابق تحصیلی :
• دوره تخصصی مدیریت اجرایی I و II ،سازمان مدیریت صنعتی ̨ اصفهان 1395 - 1392
• لیسانس مهندسی متالورژی صنعتی ̨ دانشگاه سراسری یزد 1384 - 1380
• TOEFL و IELTS سال 1382
گواهینامه ها و سوابق علمی 1390 - حال حاضر
• آشنایی با قانون گمرک ، سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
• اصول حسابداری ̨ سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
• اصول و فنون مذاکره با کشور چین ̨ سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
• مذاکرات تجاری و قراردادهای بین الملل ̨ سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
• سمینار قراردادهای بین الملل ̨ مرکز آموزش بازرگانی ̨ تهران
• سمینار تجارت ترجیحی با کشور ترکیه ̨ مرکز آموزش بازرگانی تهران
• امور بانکی ̨ سازمان مدیریت صنعتی ̨ اصفهان
• حمل و نقل بین الملل ̨ سازمان مدیریت صنعتی ̨ اصفهان
• مدیریت صادرات سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
• دوره جامع اعتبارات اسنادی مرکز آموزش بازرگانی اصفهان
• آشنایی با خدمات صندوق ضمانت صادرات مرکز آموزش بازرگانی اصفهان
• تجارت با اروپا با رویکرد بازارهای بین المللی اتاق مشترک ایران-آلمان ̨ تهران
• بازاریابی عملیاتی صادرات ̨ مرکز آموزش بازرگانی اصفهان
• سبتارش مرکز آموزش بازرگانی اصفهان
• اینکوترمز پیشرفته 2010 مرکز آموزش بازرگانی تهران
• تجزیه و تحلیل صورت های مالی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
• دور اظهاری گمرک مرکز آموزش بازرگانی اصفهان
• سمینار تخصصی بازاریابی بین الملل با رویکرد صادرات محصولات کشاورزی اتاق بازرگانی صنایع معادن ک̨شاورزی اصفهان
• حمل و نقل بین الملل و لجستیک اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی اصفهان
• ترخیص و خدمات فنی گمرک اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی اصفهان
• پیش نیازهای صادراتی اتاق بازرگانی صنایع معادن ک̨شاورزی اصفهان
• صادرات خدمات فنی –مهندسی اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی اصفهان
• کنسرسیوم ها و شرکت های مدیریت صادرات اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی̨ اصفهان
• همایش سنگ و چالش های صادراتی اتاق بازرگانی صنایع م̨عادن کشاورزی اصفهان
• چگونگی بهره برداری حداکثری از حضور در نمایشگاها اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی اصفهان
• مقررات صادرات و واردات اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی اصفهان
• معرفی مجموعه American English File انتشارات دانشگاه آکسفورد
سوابق شغلی:

•مدرس کارگاه آموزشی مدیریت واردات صادرات به زبان انگلیسی مرکز آموزش بازرگانی اصفهان 1396
• مدرس کارگاه ساختار و جمله بندی یک قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی, مرکز آموزش بازرگانی اصفهان 1396
• سخنران سمینار زبان انگلیسی کاربردی در تجارت بین الملل تالار فرشچیان اصفهان 1396
• مدرس کارگاه ساختار و جمله بندی یک قرارداد بین المللی به زبان انگلیسی سازمان مدیریت صنعتی اصفهان 1395
• مدرس کارگاه اصول مکاتبات رسمی به زبان انگلیسی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان 1394
• مشاور بازرگانی بین الملل)قراردادهای تجاری بین الملل مکاتبات و مذاکرات تجاری بین الملل صادرات واردات بازاریابی بین الملل( شرکت های خصوصی اصفهان حال حاضر- 1390
• سوپروایزر پروژه عملیات حرارتی چدن های سفید پر کرم شرکت گداز صنعت اصفهان 1385 - 1382
• مدرس دوره های پیشرفته زبان انگلیسی بازرگانی وعمومی اصفهان حال حاضر- 1380