شرکت درنیکا پرگاس تجارت
خدمت ارائه شده : مدیریت صادرات پروژه های صادراتی،مشاوره حقوقی و بازرگانی بین المللی،تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی(داخلی و بین المللی)

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
خدمت ارائه شده : کارگاه آموزشی اصول تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی،کارگاه آموزشی مدیریت واردات صادرات به زبان انگلیسی

شرکت تامکار
خدمت ارائه شده : مشاوره حقوقی بین الملل و قراردادهای بین الملل

شرکت فرش شیخ صفی
خدمت ارائه شده : مدیریت صادرات

شرکت فرا طرح
خدمت ارائه شده : مشاوره حقوقی بین الملل و قراردادهای بین الملل، زبان انگلیسی بازرگانی

شرکت سانته
خدمت ارائه شده : مشاوره حقوقی بین الملل و قراردادهای بین الملل ̨ زبان انگلیسی بازرگانی

شرکت آسا تک
خدمت ارائه شده : مکاتبات تجاری ، امور مناقصات

سازمان مدیریت صنعتی
خدمت ارائه شده : کارگاه ساختار و جمله بندی یک قرارداد بین الملل به زبان انگلیسی

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان
خدمت ارائه شده : کارگاه اصول نامه نگاری به زبان انگلیسی

شرکت آذر طیف سپاهان
خدمت ارائه شده : کارگاه انتقال مهارت در مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی

شرکت صنایع نیکوبر شرق سپاهان
خدمت ارائه شده : مشاوره حقوقی بین الملل و قراردادهای بین الملل

مشتریان ما